Polityka prywatności

Z Encyklopedia Dzieciństwa
Skocz do: nawigacja, szukaj


Podstawowe informacje

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacja – Demokracja – Rozwój (zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Zielonej Górze, 65-120, ul. Kokosowa 26/1, wpisana do KRS pod numerem 0000506709, która przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. Urz. UE z 2016r. L 119, oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 25 maja 2018, poz. 1000. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich serwisów internetowych prowadzonych przez Fundację. Kontakt z Fundacją możliwy jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podany wyżej adres siedziby, lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: info@fedr.pl. W polityce prywatności prezentujemy kluczowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE i RP.

Czyje dane osobowe przetwarzamy?

Fundacja przetwarza dane osobowe tylko tych osób, które wyrażają zgodę, i tylko te dane, które są niezbędne do realizacji działań statutowych oraz realizowanych projektów, wydawnictw, działań naukowo-edukacyjnych. Wszyscy, którzy współpracują z Fundacją proszeni są o wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym zakresie.

Komu powierzamy dane osobowe?

Fundacja zapewnia, że nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania tylko w niezbędnym zakresie i tylko podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy, np.: obsługa księgowa Fundacji. Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i są zobowiązane do ochrony danych osobowych. W przypadku, gdy konieczne jest powierzanie danych osobowych innym podmiotom, uprzednio informujemy o tym osoby, których ta sytuacja dotyczy.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Fundację

Zebrane przez Fundację dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie na potrzeby projektu, do realizacji którego zostały zgromadzone i nie będą wykorzystywane do innych celów bez uzyskania od Państwa stosownej zgody. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania dostępu do danych w postaci kopii przetwarzanych danych, do informacji dotyczącej celu przetwarzania danych oraz okresu ich przechowywania. Osoba fizyczna ma prawo żądania od administratora danych niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia czy przeniesienia danych. Osoba fizyczna, której danymi dysponuje administrator, ma zapewnione prawa wynikające z wyżej wymienionych przepisów.

Polityka cookies

Fundacja nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które stanowią dane informatyczne i służą np. do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, jak rozkłada się zainteresowanie użytkowników serwisów prowadzonych przez Fundację, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości.

Informacje końcowe

Fundacja zastrzega, że w przyszłości może wprowadzić zmiany w polityce prywatności – adekwatne do zmieniającego się prawa UE i RP. Jeśli uznaliby Państwo, że w jakikolwiek sposób naruszono Państwa prawa, prosimy o kontakt mailowy na adres: info@fedr.pl lub listowny (Fundacja Edukacja – Demokracja – Rozwój, ul. Kokosowa 26/1, 65-120 Zielona Góra) – chcemy dołożyć wszelkich starań, by zapewnić Państwu wszelką ochronę danych i poszanowanie przynależnych praw.