Rzecznik Praw Dziecka (RPD) - hasło otwarte

Z Encyklopedia Dzieciństwa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Monokratyczny organ władzy państwowej powołany w Polsce po raz pierwszy w roku 2000 na podstawie artykułu 72 ust. 4 Konstytucji RP z 1997 roku. Głównym zdaniem Rzecznika Praw Dziecka jest stanie na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa. W swoich działaniach RPD musi uwzględniać odpowiedzialność oraz praw i obowiązków rodziców. Główna wytyczna przy odejmowaniu przez Rzecznika działań jest przewidziana w art. 3 Konwencji o prawach dziecka zasada kierowania się jego najlepszym interesem przyjmująca w Rzeczpospolitej Polskiej formę zasady –> dobra dziecka. Zadania Rzecznika ogniskują się na badaniu spraw dotyczących praw dzieci, żądaniu informacji możliwości przyłączanie do toczących się postępowań oraz wnoszeniu środków ochrony prawnej.

RPD powoływany jest przez Sejm, za zgodą Senatu, na wniosek Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, grupy co najmniej 35 posłów lub co najmniej 15 senatorów. Kadencja Rzecznika wynosi 5 lat od dnia złożenia ślubowania. Ze swojej działalność oraz stanu przestrzegania praw dziecka w Polsce przedstawia Sejmowi i Senatowi coroczne sprawozdanie. Rzecznicy Praw Dzieci zrzeszeni są w Międzynarodowej Sieci Rzeczników Praw Dzieci zwanej z angielskiego ENOC (European Network of Ombudspersons for Children) organizacji działającej na rzecz jak najszerszego zdrożenia postanowień –> Konwencji o prawach dziecka oraz podejmującej działania na rzecz poprawy przestrzegania praw dzieci.

Źródła:

  1. E. Jarosz, Ochrona dzieci przed krzywdzeniem: perspektywa globalna i lokalna, Katowice 2008;
  2. P. Jaros Na straży praw dziecka, rozm. przepr. Alicja Basta, Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 1;
  3. R. Krajewski, Rzecznik Praw Dziecka w systemie organów ochrony prawnej, Włocławek 2006.

Autorka hasła:

dr Agnieszka Wedeł–Domaradzka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy